> Ενίσχυση της ολιστικότητας και της διεπιστημονικότητας των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών μέσω της κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου και κοινού προτύπου παρέμβασης, προσαρμόσιμου σε διαφορετικά ευρωπαϊκά πλαίσια και με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις συγκεκριμένες ανάγκες που αξιολογούνται.

> Αύξηση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των παιδιών θυμάτων εναρμονισμένες με τις νομικές διαδικασίες, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, της αστυνομίας, των δικηγόρων και των δικαστικών αρχών

> Ολοκλήρωση τοπικών/εθνικών πρωτοκόλλων που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προτύπου παρέμβασης για την πρώιμη ανίχνευση κακοποίησης /κακομεταχείρισης, αναφορά και προστασία παιδιών θυμάτων

> Βελτίωση των συστημάτων προστασίας και φροντίδας των παιδιών θυμάτων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στην αξιολόγηση των υφιστάμενων υπηρεσιών

> Ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι είναι η βία, η κακοποίηση, η παραμέληση και τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε/λάβουμε υποστήριξη, στοχευμένη σε οικογένειες, ανηλίκους, εκπαιδευτικό προσωπικό, επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, αστυνομικούς και σε δικαστικούς λειτουργούς

> Έναρξη του διαλόγου για τη δημιουργία ενός συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών το οποίο θα επιτρέψει την ανάλυση δεδομένων και την αντίστοιχη παρέμβαση