Το πρόγραμμα PROCHILD στοχεύει στη βελτίωση των διεπιστημονικών μοντέλων παρέμβασης με βάση τις συστάσεις του ΠΟΥ για υιοθέτηση μιας οικολογικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης, με απώτερο σκοπό τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν λόγω των αποσπασματικών δράσεων. Η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών Υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών, θα επιτρέψει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα ξεκινά από την ανίχνευση της κακοποίησης / κακομεταχείρισης μέχρι και την υιοθέτηση μέτρων προστασίας και υποστήριξης. Ένας ακόμα στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη ενσωμάτωση των δράσεων στήριξης, πέρα από την υποχρέωση προστασίας του θύματος και δίωξης του δράστη, έτσι ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε «ιατρογενής» βλάβη που μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλες αναφορές ή από την απουσία αναφοράς καθώς και οποιοσδήποτε κίνδυνος δευτερογενούς επαναθυματοποίησης λόγω ακατάλληλων ή αντικρουόμενων θεσμικών μέτρων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι να:

α) Προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών (αρθ. 19, παράγραφος 1 – ΔΣΔΠ) σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο αριθ. 13 (2011) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ

β) Προωθηθεί η έγκαιρη ανίχνευση και αναφορά περιπτώσεων κακοποίησης / κακομεταχείρισης παιδιών

γ) Υιοθετηθεί ένα διεπιστημονικό μοντέλο προστασίας και φροντίδας των παιδιών θυμάτων (ανάλογο με το οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner).

δ) Αναπτυχθούν ολοκληρωμένα και κοινά πρωτόκολλα μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία για την προστασία των παιδιών και να καθοριστούν κριτήρια για την προτεραιοποίηση των περιπτώσεων που χρειάζονται αναφορά.

ε) Αυξηθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών για την έγκαιρη αναγνώριση της κακοποίησης/παραμέλησης και να εξοικειωθούν με μια ολοκληρωμένη και βασισμένη στη συνεργασία προσέγγιση του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών. στ) Εντοπιστούν βιώσιμοι και κατάλληλοι τρόποι ώστε τα θύματα βίας και οι οικογένειες /φροντιστές τους να έχουν έναν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης.