PROCHILD pyrkii kehittämään moniammatillisia toimintamalleja, jotka perustuvat WHO:n suosituksiin ekologisen ja integroidun näkemyksen omaksumisesta hajanaisen ja puutteellisen toiminnan välttämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden, oppilaitosten, poliisin ja oikeusviranomaisten välisen ymmärryksen kehittäminen parantaa mahdollisuuksia toimia integroidusti koko prosessin ajan, aina kaltoinkohtelun tai väkivallan tunnistamisesta suojelu- ja tukitoimenpiteisiin. Hanke pyrkii avun integrointiin liittyvän kehittämisen lisäksi parantamaan suojeluvelvoitetta ja varmistamaan, että rikoksentekijät asetetaan syytteeseen ja siten estämään esimerkiksi riittämättömistä tai kokonaan tekemättä jäävistä kaltoinkohtelua koskevista ilmoituksista aiheutuvia haittoja ja epäasianmukaisista tai ristiriitaisista viranomaistoimenpiteistä seuraavia mahdollisia lisäkärsimyksiä.

Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet ovat seuraavat:

a) lasten perusoikeuksen suojeleminen (YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 19 artiklan 1 kohta) YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentin nro 13 (2011) mukaisesti ja direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpano;

b) kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteiden varhaisen tunnistamisen ja ilmoittamisen kehittäminen;

c) moniammatillisen lapsiuhrien suojelu- ja hoitomallin (Bronfenbrennerin ekologisen mallin) käyttöönotto;

d) sosiaali- ja terveyspalveluille, oppilaitoksille, poliisille ja oikeusviranomaisille suunnattujen integroitujen, yhteisten toimintakäytäntöjen suunnittelu lastensuojelun alalla tehtävän yhteistyön kehittämiseksi ja kriteerien ja painopistealueiden määritteleminen tapauksille, joita raportointivelvollisuus koskee;

e) ammattilaisten tapausten varhaisen tunnistamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen ja sen varmistaminen, että ammattilaiset tuntevat yhteistyöhön ja integrointiin perustuvan lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumista koskevan mallin;

f) käyttökelpoisten ja tarkoituksenmukaisten tapojen etsiminen väkivallan uhrien ja heidän perheenjäsentensä tai huoltajiensa ottamiseksi aktiivisesti mukaan suojelun ja tukipalveluiden arviointi- ja kehitysprosesseihin;